Privacyvoorwaarden

privacy statement de Ark

Inleiding
De Ark neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@dearknh.nl.

Wie is De Ark?
De Ark is een kerkgenootschap geregistreerd op Tweede Industriestraat 17, 1723 LG Noord Scharwoude. 
https://dearknh.nl

Hoe gebruikt De Ark jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Ark persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Ark voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Ark worden bewaard.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten) en betaalgegevens. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie
In onze ledenadministratie houden we bij wie er “lid” en “gast” van De Ark zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten. 

Nieuwsbrief
Je kan je bij ons aanmelden voor de nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Ark account of via de link onderaan de nieuwsbrief.

Privacy Waarborg 
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Ark account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Ark zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Ark account. Heb je geen account? Dan kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Ark.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast het recht om De Ark te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.  Via je Mijn Ark account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar
Als er een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Ark of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Ark te verkrijgen. De Ark zal deze verstrekken in een gangbare vorm, die in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen, waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming heeft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Ark daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Ark
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dearknh.nl. De Ark  zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat De Ark een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Ark je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Daarnaast kun je ook:
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Derde ontvangers 
Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Ark schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit De Ark. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld. 

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de website van De Ark zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. De Ark is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement
Wij gebruiken geen cookies op de website van de Ark.

Langedijk, 1 mei 2019